Статья в журнале "BUSINESS CLASS" № 6(48) 2012

обув на заказ, пошив обуви на заказВзуття – справа сімейна

Геннадій Гаврилов зайнявся індивідуальним  пошиттям  взуття одразу піс- ля закінчення школи. Сьогоднішній  успіх його бренда  Gavriloff – цілком закономірний, адже за ним – досвід кількох поколінь Гаврилових  та власна наполегливість.

Старт

Шевством займався ще дідусь  підприємця – Олександр Гаврилов. А батько нашого героя, Антон Олександрович, працював начальником цеху  в столичному   ательє з  пошиття взуття ще  з  1960-х  рр. Після  розпаду Радянського Союзу всі робітники по- відкривали свої  маленькі майстерні. Відкрив свою майстерню й Антон  Гаврилов. Згодом його  син  Єв- ген,  а потім  і Геннадій приєдналися до справи. Під час роботи молодший з братів також навчався в про- фільному училищі, яке  закінчив 1993 року.  Згодом, ще трохи попрацювавши, зрозумів, що необхідно поповнювати свій  багаж знань, тому  вступив до Ін- ституту технології та дизайну, який закінчив у 2002 р. Після  чого став і сам моделювати взуття.

 

Майстерні  довелося пережити  нелегкі часи.   У

1990-х справи йшли незадовільно, тоді під замовлен- ня  шили  небагато взуття – люди  більше купували готове, адже була  інша  культура. Те, що виготовля- лося вручну, люди, як розповідає майстер, сприйма- ли як кустарщину.

– Коли справи були геть кепські, я навіть підпра- цьовував менеджером з продажу в столичному «Ме- гамаркеті». Та через півроку зрозумів, що це не моє й вирішив зосередитися на розвиткові сімейного біз- несу,  – згадує Геннадій.

Спочатку доводилося самим виїжджати на ринки Києва й Ірпеня та пропонувати свої  послуги та про- дукцію. Згодом стали  шити  для  магазинів. Напри- клад,  працювали зі  столичним універмагом «Укра- їна», відшиваючи їм весільне взуття. Та оскільки зоставалося  багато залишків, які  потім  необхідно було  кудись продавати, підприємці відмовилися від такого співробітництва.

На  щастя,  із  часом   індивідуальний  пошив  по- чали  цінувати, і про  майстерню все  швидше поши- рювалася інформація з вуст  у вуста.  Справи пішли краще, тому,  залучивши додаткові кредитні ресур- си,  підприємці відкрили нову  студію   та  закупили


додаткове обладнання. Обійшлося це  їм у декілька десятків тисяч  доларів.

У налагодженні справи відчутно допоміг інтернет

– з  розвитком мережі багато клієнтів стали  звер- талися після  відвідування сайту  компанії, де  пред- ставлені всі роботи. Також майстерня співпрацює з інтернет-магазинами, які  забезпечують приблизно

15% клієнтів.

Хоча,  як зізнається Геннадій, з інтернет-крамни- цями  зручно співробітничати лише  у випадку, коли клієнт сам  приходить у майстерню, і там  знімають необхідні розміри його  ноги,  виходячи з яких  виго- товляють спеціальну колодку. І вже  з її допомогою розробляється точна  модель,  а потім робиться макет майбутнього взуття. Після  узгодження макета почи- нається виготовлення.

– Хоча в нас був досвід пошиття весільного взут- тя  за  розмірами, які  дівчина з  Чилі  переслала нам електронною  поштою. Потім  її батько, що  живе в Україні, їдучи  на весіл ля забрав туфлі.  Згодом вона щиро дякувала. Подібний досвід також був і з замов- никами, що  проживають в інших українських міс- тах, – розповідає підприємець.

Та від пропозиції українських емігрантів у Шве- ції відшивати взуття за кордон засновники студії все ж таки відмовилися.

– Вони були в нас у гостях, і їм дуже  сподобалася наша  продукція. Та робити це масово в нас бажання не виникає, адже ми несемо відповідальність за ко- жен  наш виріб. І щоб він виходив якісним, необхідно бачити ногу, а не лише  розміри, – пояснює рішення Геннадій.

 

У тренді  – класика та екзотика

 

Більшість замовників студії Гаврилових віддають перевагу консервативним  класичним моделям. Не- рідко   клієнти просять скопіювати  моделі   якихось відомих брендів, навідуючись до майстерні уже  з їх- німи фото.

 

 

 

Геннадій Гаврилов

 

власник компанії «Студія Гаврилових»

 

Народився: 1975  року  в Києві

 

Освіта: Київський державний університет технології та дизайну, 2002  р.


Сімейний стан: одружений

 

Хобі: заняття спортом та відпочинок на природі ра- зом із сім’єю

 

 

Фото надані Максимом Богдановичем

 

25

 

 

 

 

Що стосується матеріа лу, то спостерігається по- тяг до екзотичної шкіри з крокодилів, пітонів, ска- тів,  страусів. Вартість такої  продукції дещо  вища, ніж у взу ття з тра диційних матеріа лів: ціна череви- ків зі шкіри пітона, ската чи страуса старт ує з 3200 грн за пару,  а зі шкіри крокодила – від 1200 дол., у той час як тра диційне кошт ує біл я 2000 грн за пару. А ле на структ уру попит у це не має відчу тного впли- ву.  Наприк ла д, т уфлі  з  крокодила замовл яють  по

5–6 пар на місяць, тоді як зага льна кількість замов- лень 40–50 пар.

Відносно висока ціна на взуття випливає із чима- лих затрат на його  створення. Майстри не викорис- товують дешевих штучних матеріалів, а роблять усе тільки  з натуральної шкіри та хутра. Усе якісне взут- тя італійських та англійських виробників має шкіря- ні підошви.

– Ми  також  дотримуємося цих  правил – усе наше взуття виключно на шкіряних підошвах, – роз- повідає підприємець.

Хоча  докризові показники наздогнати все  ще  не вдалося.

– Зараз навіть люди  з  високим   рівнем доходів стали  заощаджувати: інколи, замість того щоб купу- вати нове взуття, привозять своє зношене та просять реставрувати, – зізнається Геннадій.

До кризи частіше замовляли весільне взуття, за- раз його замовляють набагато рідше. Скоріше за все, це пов’язано з тим, що люди почали віддавати перева- гу китайській дешевій продукції, припускає майстер.

 

Часто  на вибір су т тєво  вп л ивають погод ні у мо- ви.  Наприк ла д , якщо поперед н я зима  була  холод- на, тод і л юд и на майбу тнє замовл яють  взу т тя з х у- т ром,  якщо ж теп ла – без  нього.

За  час  д і я л ьності  ст уд і я Гаври лови х неод нора- зово  співпрацюва ла з д изайнером  Христиною Гу- синою, бра ла  у часть  у показа х Ukrainian Fashion Week тощо.

Нині   пропозиції  про   співробітництво  ві д  д и- зайнерів  од яг у,  за  с ловами  Генна д і я,  на д ход ять рег ул ярно, а ле  ї х  не  влаш товує   цінова пол ітика виробників взу т тя.

– Я хоч у прик леїти  свій  логотип, на  що  ма ло хто  погод жується, а  я  принципово не  згоден ви- п ускати взу т тя  пі д ч у ж им  брен дом.  Якщо  я став- л ю на пі дошву  своє  прізвище – я ві д пові даю за цю якість, – пі д крес л ює свою  позицію пан Гаври лов.

 

Творчі плани

 

У пода л ьшом у пі д приємці збираються розши- рювати своє   виробництво та  на лагод жу вати   до- даткові кана л и  збу т у. Том у вже  наст у пного  року п лан у ють   ві д кри ти   хороший  магазин  у   цен т рі Києва, спод іваючись, що  такий крок  пі д вищи ть у пізнаваність  брен да  та  збі л ьши ть  кі л ькість   за- мовлень. Створи ти крамницю господарі майстер- ні  п лан у ють  власним  кош том.  Хоча   раніше  бу в досві д за лу ченн я кред и тів пі д обла д нанн я та ві д- кри т тя майстерні, та зараз на дешеві кред и тні ре- су рси  розра хову вати  не довод и ться.

Попри  неспри ятл ивий    фінансовий  к л імат   у країні, Генна д ій усе  ж таки  віри ть в успіх  справи. Він  переконаний: щоби   бізнес з  поши т тя  взу т тя бу в успішним, це ремес ло пот рібно  л юби ти, як х у- дож ник  л юби ть свою  картин у.

А ще  в основі успі х у леж и ть наполегл ива  пра- ц я та хороша ст ресостійкість. За  с ловами пі д при- ємц я,  не  пот рібно   брати  т руд нощі   та  негаразд и бл изько до серц я. У молодом у віці  він  ду же  пере- ж ивав,  кол и щось  не ви ход и ло. Потім  збагн у в, що всі  л юд и різні,  і кожен зі своїми вимогами. Та й з досві дом став  рі д ше поми л ятися.

– Із часом  прийш ло розу мінн я, що ду же багато за леж и ть ві д л юд ини.  Кол и л юд ина  з пози тивною енергетикою, то шиєш взу т тя на  од ном у д и ханні, з  негативною  – обов’язково  щось   лопається, не к леїться тощо.  А д же  кол и к л ієн т сам  не знає чого хоче,  тод і все  так  ва ж ко  винош ується і народ жу- ється. Том у в нашій професії заод но  стаєш хоро- шим   пси хологом  – у чишся  кон т рол ювати  свої емоції  та краще розу міти вн у т рішній світ кож ного поку пц я. Мабу ть, том у, незва жаючи на всі т руд но- щі, ми все  ще продовжуємо працювати в цій краї- ні, – зізнається Генна д ій.

А ще  Гаври лови х  си л ьно  мотивує ст ратегічна мета   – створи ти  міцн у  бізнес-п латформ у,  щоб мож на було спокійно передати ї ї в на д ійні ру ки д і- тям, які б продовжу ва л и сімейн у т ра д ицію.

 

 

Блендеры Blendtec Блендеры Отель Киев Отель Киев Авторские платья Авторские платья
.